Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is geschreven en aangepast voor bezoekers van de website www.cirfood.com. Dit document vervangt alle eerder gepubliceerde documenten omtrent het onderwerp cookies.

Specifieke informatie wordt geleidelijk gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de website, die zijn voorbereid voor bepaalde on-demand services met ad hoc formulieren voor gegevensverzameling.

Wij informeren u ook dat, om een complete service te bieden, onze website mogelijk links naar andere websites bevat die niet door CIRFOOD s.c. worden beheerd. CIRFOOD is niet verantwoordelijk voor fouten, inhoud, cookies, publicaties van onwettige morele inhoud, advertenties, banners of bestanden die niet voldoen aan de geldende regelgeving en naleving van privacybeleid, door sites die niet door haar worden beheerd.

Stakeholders: gebruikers van de website www.cirfood.com

CIRFOOD s.c., als Verantwoordelijke van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en voor de doeleinden van EU-verordening 2016/679, Privacy Code, deelt u hierbij mee dat de bovengenoemde wetgeving voorziet in de bescherming van personen en andere onderwerpen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en dat deze behandeling gebaseerd zal zijn op beginselen van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

De informatie en persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt of anderszins worden verkregen bij het gebruik van de website, zullen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de bovengenoemde wetgeving en de daarin opgenomen geheimhoudingsverplichtingen.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

a) Automatisch verzamelde niet-persoonlijke data

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te gebruiken, verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door de aard van de gegevens, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, worden gebruikt om gebruikers te identificeren.
Deze categorie omvat IP-adressen of domeinnamen die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt bij het indienen van de aanvraag bij de server, de grootte van het verkregen bestand, enz.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme en verzamelde statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de juiste werking ervan te controleren. Ze bevinden zich permanent op servers van derden (hostingproviders).

Wij gebruiken deze data voor het detecteren van eventueel misbruik en het registreren van een poging hiertoe.

b) Cookies

De website maakt gebruik van cookies om gebruikers te helpen hun surfervaring te personaliseren, het browsen te versnellen, de veiligheid te vergroten, het gebruik en de efficiëntie van diensten te analyseren en commerciële informatie te bieden.
Gebruikers hebben bij de eerste toegang de mogelijkheid om de installatie van de beschikbare cookies wel of niet te bevestigen of, als alternatief, kunnen zij het Cookiebeleid bekijken, die alle informatie betreffende de bevestiging of weigering van toestemming bevatten.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Uitvoeren van activiteiten direct verbonden en functioneel bij het beheer van de relaties met gebruikers of bezoekers van de site;
Verzameling, opslag en verwerking van uw gegevens voor:
Statistische analyse ook in anonieme en / of geaggregeerde vorm;
Statistische analyse om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verifiëren;
Verbetering van de browse-ervaring om diensten en advertenties te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die tijdens het browsen worden getoond
De verwerking van gegevens voor de realisatie van de in punt 1 genoemde doelen, is verplicht en foutieve of onvolledige ingevulde informatie kan het juiste gebruik van de functies en services binnen de site hierdoor beperken en / of blokkeren.

De verstrekking van de gegevens vermeld in punt 2 is optioneel en weigering om ze te laten verwerken brengt geen afbreuk aan op de functies en diensten van deze website.
De toestemming wordt gevraagd door middel van een korte kennisgeving banner en door verder te bladeren op de site of door te klikken op de ‘x’ of ‘ok’ in de korte kennisgeving banner, gaat je akkoord.

Met betrekking tot de optionele verstrekking van de toestemming, meer informatie over de cookies die op de site aanwezig zijn, wordt gegeven in het cookiebeleid (klik hier) dat ook toegankelijk is via de korte kennisgeving banner.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER WORDEN VERSTREKT

Het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen die op deze website worden vermeld en het invullen van formulieren die op deze website aanwezig zijn, impliceert de daaropvolgende verwerving van de persoonlijke gegevens van de afzender (bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mailadres).
Specifieke samenvattende informatie is te vinden op de pagina's waar de formulieren aanwezig zijn.

METHODEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van handmatige, elektronische, geautomatiseerde systemen en zelfs cookies voor de tijd die noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Elke behandeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de procedures aangegeven door de huidige wetgeving (EU-verordening 2016/679, Privacy Code, bepalingen en richtlijnen) met de goedkeuring van minimale technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van persoonlijke gegevens te garanderen.

De behandelingen met betrekking tot de webservices worden uitgevoerd bij de provider AND EMILI in Reggio Emilia en worden opgeslagen op de websites waar de fysieke servers zich bevinden.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden binnen het bedrijf verwerkt door de volgende categorieën bevoegde personen die schriftelijk door de Verantwoordelijke voor de verwerking zijn aangewezen:

  • Marketingafdeling.
  • IT-afdeling.
  • Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden:
    • Externe Provider: AND EMILI.
    • Bedrijven die het gewone en buitengewone onderhoud van de website uitvoeren.
    • Bedrijven die diensten verlenen met betrekking tot cookies van derden.

VERSPREIDING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden niet verspreid.

DERDEN PARTIJEN

Uw gegevens worden ook verzameld via tools en services die door derden worden geleverd en door hen worden opgeslagen. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie.

DE VERANTWOORDELIJKE

De Verantwoordelijke, in de zin van de wet, is de ondergetekende onderneming CIRFOOD s.c. (privacy@cirfood.com), in de persoon van haar wettelijke en tijdelijke vertegenwoordiger.

DUUR VAN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij informeren u dat, met inachtneming van de beginselen van wettigheid, beperking van doeleinden en minimalisering van gegevens, op grond van art. 5 van de AVG (GDPR), de bewaringstermijn van uw persoonlijke gegevens is:

Met betrekking tot de navigatiegegevens, een periode die niet groter is dan het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt. Zoals eerder aangegeven, worden de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verstrekken en om de correcte werking ervan te controleren en worden ze onmiddellijk na verwerking verwijderd.

Met betrekking tot de gegevens die worden verwerkt door cookies van derden, de bewaartermijn wordt bepaald door het beleid van derden.

Met betrekking tot de gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt via formulieren, de bewaartermijn is die die nodig is om te reageren op de verzoeken van de gebruiker (meer details in het specifieke beleid).

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u betrokken, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 15,16,17,18,19, 20, 21 en 22 van de AVG (GDPR) en hebt u het recht om de hierin opgenomen rechten, tegenover de Verantwoordelijke, uit te oefenen. In het bijzonder hebt u:

(i) recht van inzage in uw persoonlijke gegevens;

(ii) recht op rectificatie, gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) en op beperking van de verwerking. In geval van een verzoek om verwijdering van gegevens, de Verantwoordelijke zal passende maatregelen moeten nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degene (Third Party) die de persoonsgegevens heeft verwerkt te informeren dat u als de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens.

(iii) recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

(iv) recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (data portabiliteit);

(v) recht om uw toestemming in te trekken, indien van toepassing, op elk moment, zonder echter afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de herroeping is gegeven;

(vi) recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring dan kunt u contact met CIRFOOD s.c. opnemen door te mailen naar: privacy@cirfood.com

WIJZIGINGEN

CIRFOOD s.c. behoudt zich het recht voor deze verklaring bij te werken of deze aan te passen aan veranderingen in de wet en suggesties van werknemers, klanten, medewerkers en gebruikers.

In geval van wijzigingen door CIRFOOD wordt het woord 'update' weergegeven naast de link naar de privacyverklaring en op de hoofdpagina privacy. In geval van inhoudelijke wijzigingen in de privacyverklaring, zal CIRFOOD deze wijzigingen op een zichtbare wijze publiceren.