Wat doen wij

Catering voor B&I en Educatie

Verklaring over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de art. 13 en 14 EU-verordening 2016/679

Stakeholders: sollicitanten.

CIRFOOD s.c., als Verantwoordelijke van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en voor de doeleinden van EU-verordening 2016/679, Privacy Code, deelt u hierbij mee dat de bovengenoemde wetgeving voorziet in de bescherming van de betrokkene met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en dat deze verwerking gebaseerd zal zijn op beginselen van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de voornoemde wet en de daarin opgenomen vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking. Uw gegevens zullen worden verwerkt met name voor de volgende doeleinden in verband met de uitvoering van wettelijke of contractuele verplichtingen:

 • Rapportage en statistieken in anonieme vorm voor interne evaluaties.

 Uw gegevens zullen ook worden gebruikt voor de volgende doeleinden met betrekking tot de uitvoering van contractuele of precontractuele verplichtingen:

 • Werving en selectie van personeel.

De Verantwoordelijke, ten behoeve van de aangeven verwerking van gegevens die u vrijwillig heeft vrijgegeven in het bijgevoegde CV, kan mogelijk inzage krijgen van bijzondere categorieën persoonsgegevens. Gevoelige gegevens kunnen worden verkregen uit een curriculum dat wordt afgeleverd en / of spontaan wordt verzonden. De verwerking van persoonsgegevens voor deze specifieke categorieën wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 9 van de AVG (GDPR).

 • Met betrekking tot vrijwillige verzending van CV’s met bijzondere gegevens zoals vermeld in art. 9 van EU-verordening 2016/679, dient te worden opgemerkt dat CIRFOOD de voorkeur geeft aan CV's die geen bijzondere gegevens (gegevens over gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, etc.) volgens de bovengenoemde art. 9 bevatten. Als het niet mogelijk is om te voorkomen dat deze gegevens worden vermeld, dient u toestemming te geven voor hun verwerking.

Het verstrekken van gegevens is voor u optioneel met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden en weigering om ze te laten verwerken, staat ons helaas niet toe om uw kandidatuur te beoordelen aan de hand van de gegevens in het CV die u hebt bijgesloten. We kunnen uw aanvraag alleen beoordelen op basis van de gegevens die u via het formulier heeft verstrekt (onder andere: naam, achternaam, geboortedatum en e-mail). Verwerkingsmethoden. Uw persoonlijke gegevens kunnen op de volgende manieren worden verwerkt:

 • Verwerking gegevens verzameld van derden.
 • Verwerking door elektronische computers.
 • Handmatige verwerking door middel van papieren archieven.

Elke verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de procedures uiteengezet in artikelen 6 en 32 van de AVG (GDPR) en door het treffen van de passende beveiligingsmaatregelen.

Uw gegevens worden alleen verwerkt door personeel dat uitdrukkelijk is goedgekeurd door de Verantwoordelijke en in het bijzonder door de volgende categorieën werknemers:

 • Personeelszaken.
 • Gerechtigden binnen regio vestigingen.

Doorgeven van uw persoonsgegevens. Om een betere dienst aan te kunnen bieden, kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt aan externe partijen. In het bijzonder aan de volgende categorieën ontvangers, inclusief alle naar behoren aangestelde gegevensverwerkers:

 • De ondernemingen binnen de groep.
 • Het bedrijf dat het CV-verzamelportaal beheert.

Verspreiding van persoonsgegevens. De gegevens kunnen worden verspreid op::

 • Websites, social media en andere media (netwerken, brochures, etc.) met het gebruik van uw afbelding voor promotionele doeleinden van het bedrijf.

Onverminderd het absolute verbod op het verspreiden van gegevens over uw gezondheidstoestand.

Duur van opslag van persoonsgegevens. Wij informeren u dat, met inachtneming van de beginselen van wettigheid, beperking van doeleinden en minimalisering van gegevens, op grond van art. 5 van de AVG (GDPR), de bewaringstermijn van uw persoonlijke gegevens is:

 • De tijd die nodig is om de kandidatuur te evalueren op basis van de behoeften van het bedrijf;
 • Uitsluitend voor persoonlijke gegevens en e-mails, tot aan de beëindiging van de bedrijfsactiviteit van de Verantwoordelijke (onder voorbehoud van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot het verwijderen van gegevens).

De Verantwoordelijke. De Verantwoordelijke, in de zin van de wet, is de ondergetekende onderneming CIRFOOD s.c. (adres: via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia (RE) Italië; e-mail: l.circi@cirfood.com; telefoon: +39 052 25 30 11; BTW nr.: 004 641 103 52) in de persoon van haar wettelijke en tijdelijke vertegenwoordiger.

U hebt het recht om van de Verantwoordelijke: de gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), de beperking van de verwerking, bijwerking, rectificatie, portabiliteit, verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u te verkrijgen en, in het algemeen, kunt u alle rechten uitoefenen als bedoeld in de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 van de AVG (GDPR).

U kunt op elk gewenst moment ook de meest recente versie van deze verklaring op dit webadres bekijken: https://www.privacylab.it/informativa.php?09748318880.

Rechten van de betrokkene - EU-verordening 2016/679: artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

 1. De betrokkene heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van het bestaan of niet van persoonsgegevens die hem / haar betreffen, zelfs als deze nog niet geregistreerd zijn; hij /zij heeft het recht om informatie en communicatie over zijn / haar  gegevens in een begrijpelijke vorm te krijgen en heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 2. De betrokkene heeft recht op de volgende informatie:
  • ​De bron waar de persoonsgegevens vandaan komen;
  • De verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond voor de verwerking;
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;
  • De identiteit en de contactgegevens van de Verantwoordelijke en van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke op grond van art. 5 lid 2;
  • De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt o die op de hoogte van de gegevens kunnen worden, als aangewezen vertegenwoordiger in de Staat of als verantwoordelijk of aangestelden.
 3. De betrokkene heeft het recht om de volgende te verkrijgen:
  • Bijwerking, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
  • Verwijdering, transformatie naar anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, inclusief die waarvoor opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
  • Het bewijs dat de in de letters a) en b) bedoelde handelingen onder de aandacht zijn gebracht, ook met betrekking tot hun inhoud, van de personen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of verspreid, behalve in het geval dat een dergelijke uitvoering onmogelijk is of omvat het gebruik van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht;
  • De overdraagbaarheid van gegevens.
 4. De betrokkene heeft het recht om bezwaar geheel of gedeeltelijk te maken:
  • Om legitieme redenen, tot de verwerking van persoonsgegevens die op hem / haar betrekking hebben, zelfs indien relevant voor het doel van de verzameling;
  • Tegen de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens als deze gericht zijn op het verzenden van reclame of direct verkoopmateriaal of zelfs het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.​